An Giang: Chuyển đổi 648ha đất trồng lúa kém hiệu quả

.

Các dự án chủ yếu đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, giao thông, điện chiếu sáng, phát triển du lịch, an ninh quốc phòng, chỉnh trang đô thị nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang.

Các dự án đăng ký trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích đất trồng lúa nêu trên là các dự án đã được cơ quan có thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư và được bố trí vốn thực hiện. UBND tỉnh An Giang đã rà soát, thẩm định nhu cầu sử dụng đất của các dự án, đảm bảo phương án sử dụng đất tiết kiệm và chịu trách nhiệm đảm bảo chỉ tiêu sử dụng đất đã được xét duyệt; đảm bảo tính khả thi của các dự án trên thực tế và các quy định pháp luật có liên quan.

Theo UBND tỉnh, kết quả thực hiện chuyển mục đích đất trồng lúa trên địa bàn An Giang đến nay là 3.736,12ha, so với chỉ tiêu được xét duyệt tại Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 8/4/2013 của Chính phủ thì còn 4.002,8ha đất trồng lúa được phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp. Việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh chỉ thực hiện đối với các khu vực sản xuất có năng suất kém, không hiệu quả.

HƯƠNG HUỆ
Nguồn: nongnghiep.vn